Voorwaarden (bedrijven)

Algemene of Leverings voorwaarden

Algemeen

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen, waaronder offertes en overeenkomsten, tussen Rietha Schuur Coaching en een of meerdere partijen die van de diensten van Rietha Schuur Coaching gebruik maken of overwegen daarvan gebruik te maken (‘de Opdrachtgever’).
 • Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen gelden pas, nadat deze door Rietha Schuur Coaching zijn bevestigd.

Grondslag offertes

 • Onze offertes zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie/documenten/gegevens voor opzet en uitvoering van de door Rietha Schuur Coaching te verrichten werkzaamheden aan Rietha Schuur Coaching wordt verstrekt. Indien geen geldigheidsduur in onze offerte is vermeld is deze niet verbindend tot het moment dat de opdracht aan ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd.

Inschakelen van derden

 • Rietha Schuur Coaching heeft het recht werkzaamheden ter uitvoering of in verband met de opdracht aan derden te besteden.

Uitvoering opdrachten

 • De overeenkomst komt eerst tot stand nadat door Rietha Schuur Coaching de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen.
 • Opdrachten worden door ons naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Wij kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van onze werkzaamheden. Onze verplichting is een inspanningsverplichting.
 • Rietha Schuur Coaching zal ervoor zorg dragen dat zij beschikbaar is op de plaats en gedurende de tijd als is overeengekomen met cliënt, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van Rietha Schuur Coaching.

Personeel

 • De Opdrachtgever zorgt dat alle documenten en gegevens, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm in het bezit zijn van Rietha Schuur Coaching. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, alleen opdracht na afstemming met ons.
  • Rietha Schuur Coaching is gerechtigd in het belang van de opdracht de samenstelling van haar adviesteam te wijzigen.

Tarieven en kosten

 • De door Rietha Schuur Coaching uit te brengen offertes zijn exclusief reis- en verblijfkosten. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bovenstaande geldt tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
  Steeds bij aanvang van het kalenderjaar is Rietha Schuur Coaching gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Zulks dient door Rietha Schuur Coaching, bij voorkeur voor aanvang van het kalenderjaar, schriftelijk aan de opdrachtgever te worden medegedeeld.
 • De tarieven kunnen door Rietha Schuur Coaching tussentijds worden gewijzigd, indien zulks schriftelijk en onder opgave van redenen geschiedt. De aldus gewijzigde tarieven gelden vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving zijdens Rietha Schuur Coaching, doch in geen geval later dan een maand na de datum van schriftelijke kennisgeving, een en ander tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van deze schriftelijke kennisgeving, schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging.

Betalingsvoorwaarden

 • Onze werkzaamheden worden in principe op basis van tijd en gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zenden wij éénmaal per maand of per 4 weken een (voorschot) factuur.
 • Betaling dient door de Opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
 • Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met twee procent op jaarbasis. Indien de wederpartij in verzuim is, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever tevens gehouden is tot betaling van buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van €125,=.
 • Rietha Schuur Coaching is gerechtigd, bij het aangaan van de overeenkomst en tussentijds, alvorens (verder) te presteren, haar werkzaamheden op te schorten, tot het moment dat de Opdrachtgever een redelijk voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening zal door de Opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na ontvangst. Indien de Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 • Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht (ongeacht de tenaamstelling van de offerte, overeenkomst, declaratie of enig ander tussen partijen gewisseld stuk).

Meerwerk/minderwerk

 • Indien de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht een wijziging daarin aanbrengt, zal Rietha Schuur Coaching haar werkzaamheden dienovereenkomstig aanpassen en zal de Opdrachtgever, voor zover de wijziging voor Rietha Schuur Coaching meerwerk met zich meebrengt, dit meerwerk vergoeden.
 • Voor zover een aanpassing leidt tot minderwerk zal de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding niet kunnen worden gewijzigd tenzij anders overeengekomen.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit aard of strekking van de overeenkomst anders blijkt.
 • De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd, uitsluitend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, tegen het einde van een kalenderjaar opzeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden.
 • In afwijking van vorenstaande kan de overeenkomst door Rietha Schuur Coaching zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden ontbonden:-in geval van liquidatie, insolventie, beslaglegging, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever;-in geval van onder curatelestelling van de Opdrachtgever;-in geval van staking of overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.
 • Rietha Schuur Coaching is vanwege de (gedeeltelijke) ontbinding jegens de opdrachtgever nimmer schadeplichtig.

Aansprakelijkheid

 • Rietha Schuur Coaching verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren met dien verstande dat haar verplichting nimmer verder strekt dan het karakter van een inspanningsverplichting.
 • Rietha Schuur Coaching en haar eventuele medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de Opdrachtgever moet lijden door of tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van zijde van Rietha Schuur Coaching. Rietha Schuur Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Rietha Schuur Coaching ten aanzien van alle aanspraken van derden welke een gevolg zijn van, of rechtstreeks of indirect verband houden met, de uitvoering van een opdracht, met inbegrip van aanspraken in verband met fouten van niet-ondergeschikten.
 • Rietha Schuur Coaching is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht door of namens wie het vervoer of de verzending geschiedt.

Auteursrecht en eigendomsrecht

 • Van alle door ons verstrekte materialen blijven alle rechten voorbehouden aan ons, tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever is overgedragen. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • De Opdrachtgever verbeurt terstond een boete van 50.000 Euro voor elke keer dat de Opdrachtgever inbreuk maakt, of derden door onzorgvuldigheid van de Opdrachtgever inbreuk maken, op het gestelde onder 29.
 • Het is Rietha Schuur Coaching toegestaan de naam van de Opdrachtgever te noemen als organisatie waarvoor Rietha Schuur Coaching diensten verricht.

Vertrouwelijkheid

 • Rietha Schuur Coaching zal de bedrijfsinformatie die wij in en naar aanleiding van de opdracht verkrijgen als strikt vertrouwelijk hanteren. Evenzo zal de Opdrachtgever geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage aan derden ter beschikking stellen.

Toepasselijkheid en geschillen

 • Indien naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de Opdrachtgever en Rietha Schuur Coaching dan zullen partijen allereerst trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling.
 • Op alle door deze AV bestreken geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Rietha Schuur Coaching zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Assen, behoudens hogere voorziening.

Download/print

Delen: